ČLANI KOMISIJE

Številka: 0120-4/2017/23

Datum:   8. 9. 2017

Na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/3 in 88/16 – ZdZPZD) in 1. člena Pravilnika o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela Komisije za medicinsko etiko (Uradni list RS, št. 30/95 in 69/09) in Pravilnika o spremembah Pravilnika o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela Komisije za medicinsko etiko (Uradni list RS, št. 47/17), izdaja ministrica za zdravje naslednji

S K L E P št. C2711-17Y0000

o imenovanju članov Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko:

Predsednik

Doc. dr. Božidar Voljč, dr.med.,

upokojenec

———–

Člani:

1.  Prof. dr. Jože Balažic, dr. med.,

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino;

2.  Prof. dr. Matej Cimerman, dr, med.,

Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Klinični oddelek za travmatologijo;

3.  Doc. dr. Roman Globokar, univ. dipl. teolog,

Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta;

4.  Dr. Urh Grošelj, dr. med.,

Univerzitetni Klinični center Ljubljana,  Pediatrična klinika;

5.  Mag. Franc Hočevar,

upokojenec;

6.  Nada Irgolič, mag. farm., spec.,

upokojenka;

7.  Prof.dr. Matjaž Jereb, dr. med.,

Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročična stanja;

8.  Prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav.,

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta;

9.  Prof. dr. Janek Musek, univ. dipl. psih.,

upokojenec;

10.  Prof. dr. Borut Ošlaj, (podpredsednik)

Univerza v Ljubljani,  Filozofska fakulteta;

11.  Prim. Dušica Pleterski-Rigler, dr. med.,

upokojenka;

12.  Prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med.,

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Klinični oddelek za žilne bolezni;

13.  Doc. dr. Janez Primožič, dr. med.,

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo;

14.  Doc. dr. Maja Rus Makovec, dr. med.,

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana;

15.  Prof. dr. Marjetka Zorman-Terčelj, dr. med., (podpredsednica)

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Klinični oddelek za pulmologijo;

16.  Prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzgoje;

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec

… na prvo stran