ČLANI KOMISIJE

Številka: 0120-4/2017/23

Datum:   8. 9. 2017

Na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/3 in 88/16 – ZdZPZD) in 1. člena Pravilnika o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela Komisije za medicinsko etiko (Uradni list RS, št. 30/95 in 69/09) in Pravilnika o spremembah Pravilnika o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela Komisije za medicinsko etiko (Uradni list RS, št. 47/17), izdaja ministrica za zdravje naslednji

S K L E P št. C2711-17Y0000

o imenovanju članov Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko

I.

V Komisijo Republike Slovenije za medicinsko etiko se imenujejo:

Predsednik

Doc. dr. Božidar Voljč, dr.med.,

upokojenec

———–

Člani:

1.  Prof. dr. Jože Balažic, dr. med.

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino,

2.  Prof. dr. Matej Cimerman, dr, med.

Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Klinični oddelek za travmatologijo,

3.  Doc. dr. Roman Globokar, univ. dipl. teolog,

Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta,

4.  dr. Urh Grošelj, dr. med.,

Univerzitetni Klinični center Ljubljana,  Pediatrična klinika,

5.  Nada Irgolič, mag. farm., spec.

upokojenka,

6.  Prof.dr. Matjaž Jereb, dr. med.,

Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročična stanja,

7.  prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav.,

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Inštitut za kriminologijo,

8.  Prof. dr. Janek Musek, univ. dipl. psih.

upokojenec,

9.  Prof. dr. Borut Ošlaj,

Univerza v Ljubljani,  Filozofska fakulteta,

10.  Prim. Dušica Pleterski-Rigler, dr. med.,

upokojenka,

11.  Prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med.,

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Klinični oddelek za žilne bolezni,

12.  Doc. dr. Janez Primožič, dr. med.,

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo,

13.  Doc. dr. Maja Rus Makovec, dr. med.,

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana,

14.  Prof. dr. Marjetka Zorman-Terčelj, dr. med.,

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Klinični oddelek za pulmologijo,

15.  Prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzgoje

Visoka šola za zdravstvene vede, Slovenj Gradec.

… na prvo stran