Člani Državne komisije za medicinsko etiko

(imenovani oktobra 2013 in februarja 2014)

Prof. dr. Jože Balažic, dr. med.
zdravnik specialist sodne medicine, deontolog
Inštitut za sodno medicino
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Korytkova 2, 1000 Ljubljana

Prof. dr. Matej Cimerman, dr. med.
travmatolog
Klinični oddelek za travmatologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana

Doc. dr. Roman Globokar, univ. dipl. teol.
teolog, profesor vere in kulture, asistent za moralno teologijo
Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid

Asist. dr. Urh Grošelj, dr. med.
pediater
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove,
Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Bohoričeva ulica 20, 1525 Ljubljana

Prof. dr. Matjaž Jereb, dr. med.
zdravnik internist, intenzivist
Center za intenzivno medicino
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Japljeva 2, 1525 Ljubljana

Prof. dr. Marga Kocmur, dr. med.
zdravnik specialist psihiater, zasebnik
PKM d.o.o., Zarnikova 11, 1000 Ljubljana

Prof. dr. Damjan Korošec, univ. dipl. prav.
Katedra za kazensko pravo
Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

Prof. dr. Borut Ošlaj
filozof
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana

Doc. dr. Tone Pačnik, univ. dipl. psih.
klinični psiholog
Center za mentalno zdravje, Psihiatrična klinika
Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana

Prim. dr. Dušica Pleterski-Rigler, dr. med.
upok. zdravnica specialistka pediatrije infektologinja
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Bohoričeva ulica 2, 1525 Ljubljana

Prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med.
zdravnik specialist internist angiolog
Klinični oddelek za žilne bolezni
Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana

Doc. dr. Janez Primožič, dr. med.
zdravnik specialist pediater
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Bohoričeva 20, 1525 Ljubljana

Dr. Božidar Voljč, dr. med.
upok. zdravnik specialist družinske medicine
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana

Doc. dr. Marjetka Zorman-Terčelj, dr. med.
zdravnica specialistka interne medicine
Klinični oddelek za pulmologijo
Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana

Tone Žakelj
strokovni sodelavec
Inštitut za klinično nevrofiziologijo
Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana